ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊သဲတက္ရြာမွရြာသူ/ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ကြဲ်၊ႏြားမ်ားခိုးယူခံရမႈျဖစ္ပြြား

ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ သဲတက္ရြာမွ ရြာသူ-ရြာသား မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ကြဲ်၊ႏြားစုစုေပါင္း(၃၀) ေကာင္အား တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ ခံ၊ (၂၀၄) တပ္ရင္း၊ ေဒသခံတပ္ရင္းအခိ်ဳ႕ပူးေပါင္း၍ ခိုးယူမႈျဖစ္ပြား

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၃) ရက္

ရခိုင္ေဒသအတြင္း စစ္ရာဇဝတ္နယ္ခဲ်႕တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၎တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာပတ္ဝန္းက်င္ရွိေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားမွာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား(IDP) အျဖစ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။

ထို႔အတူ အခိ်ဳ႕ေက်းရြာမ်ားမွာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးဒဏ္၊ ေလေၾကာင္းမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဒဏ္အပါအဝင္ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း/ေက်းရြာမ်ားအနီး၌ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွစခန္းခ်တပ္စြဲေနထိုင္ျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲအႏၲရာယ္မ်ားကိုစိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေသာေၾကာင့္ ရြာလံုးကြ်တ္တိမ္းေရွာင္ေနရၾကသည္။

ရြာသားမ်ားရြာလံုးကြ်တ္မရွိသည့္ေက်းရြာမ်ား၌ ရြာသူရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ အစားအေသာက္၊ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ခိုးယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုက်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ကြဲ်၊ ႏြားတိရစၧာန္မ်ားကိုခိုးယူစားေသာက္ရံုသာမက ခိုးယူၿပီးေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကိုပါ ေဒသခံတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၁) ရက္ေန႔၊ ညသန္းေခါင္အခိ်န္တြင္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ "သဲတက္ရြာ"မွကြဲ်၊(၂၆) ေကာင္၊ ႏြား(၄) ေကာင္၊ စုစုေပါင္းအေကာင္(၃၀)အခိုးခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၎ကြဲ်၊ ႏြားမ်ားမွာ တပ္မ(၂၂) လက္ေအာက္ခံ၊ (၂၀၄) တပ္ရင္းသည္ သဲတက္ရြာအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ေသာ (၁၃)ရက္တာကာလအတြင္းခိုးယူခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ခမရ(၂၀၄) သည္ ဇန္နဝါရီ(၉) ရက္ေန႔၌သဲတက္ရြာအတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ(၂၂) ရက္တြင္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ခိုးယူသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ကြဲ်၊ႏြားသူခိုးမ်ားႏွင့္ ခိုးယူရာတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား/ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အဖြဲ႕(ကြဲ်ႏြားခိုးဂိုဏ္းမ်ား)အား ရခိုင္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူဆက္လက္စံုစမ္းလ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္မဲ့ကြဲ်၊ ႏြားမ်ားကိုေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာသို႔ေပးပို႔ကာ အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ထိန္းတတ္ေသာ အက်င့္( ရခိုင္နာမ ဘြဲ႕မည္လွစိတ္ဓာတ္ျဖင့္) ကိုေမြးျမဴကာ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္မ်ား၏လက္ထဲသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္