ပလက္၀ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္