ပလက္၀ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ေျမျပင္ပကတိအေျခေနမွန္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုသိရွိေစရန္ရွင္းလင္းခ်က္