ျပည္တြင္းစစ္မ်ားရပ္စဲၿပီးႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဖာ္ေေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္