ေတာင္ကုတ္ NLD အဖြဲ႕၀င္(၃)ဦးအားျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္