တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၏သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တံု႔ျပန္ခ်က္