တပ္မေတာ္မွမိမိတို႔အားစြပ္စြဲေရးသားထားေသာသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ျငင္းဆိုသည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္