တန္းတူေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးတို႔သည္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏အေျခခံက်ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္သည္

လူမ်ိဳးတိုင္း တန္းတူေရး၊လြတ္ေျမာက္ေရး၊စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးတို႔သည္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏အေျခခံက်ေသာစိတ္ေနစိတ္ထားျဖစ္သည္


  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army