ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္