ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏တစ္ဖက္သတ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းအခ်ိန္“တတိယ”အႀကိမ္တိုးျမွင့္ေၾကာင္းထပ္မံေၾကညာခ်က္