ညီေနာင္မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရး အေျခအေန ရွင္းလင္းခ်က္PDF link -

https://www.mediafire.com/file/rv8zje8fg81tgvn/pdf_file.pdf/file