top of page

ဆင်ခြင်သတိထားကတ်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်


အမှတ်၊ (၁၀/၂၀၂၁)

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း (၁၄) ရက်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်


ဆင်ခြင်သတိထားကတ်ရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
458 views

תגובות


bottom of page