စစ္သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွအသက္ႀကီးပိုင္း(၂)ဦးအားလႊတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္