စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စြပ္စြဲေရးသားခ်က္မ်ားအား ျငင္းဆိုသည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္

လူမိ်ဳးေရးအစြန္းေရာက္နယ္ခဲ်႕စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕၏ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္သတင္း ျဖစ္ေသာ"ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း AA - - - - -တစ္ဦးဖမ္းဆီးရမိ" တြင္ စြပ္စြဲပါရွိသူ ေအာင္ဆန္းဦး (ဘ) ဦးေအာင္ေက်ာ္လွ မွာ သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးသာျဖစ္ၿပီးမိမိတို႔၏ ရဲေဘာ္မဟုတ္ ေၾကာင္း ျငင္းလိုပါသည္။

အစိုးရစစ္တပ္တစ္ခုမွ ဤကဲ့သို႔မဟုတ္မမွန္သည့္သတင္းမ်ားကိုေရးသားကာ မိမိတို႔အားစြပ္စြဲေျပာဆိုေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစရန္ေရးသားေနျခင္းမ်ားမွာ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္တူသည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္မ်ားအား မတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးေနျခင္းမွာ အမုန္းတရားမ်ားကိုေမြးဖြားေပးေနျခင္းႏွင့္တူၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ စစ္ရာဇဝတ္ခုံ႐ံုးတြင္ တရားစြဲခံေနသည့္ကာလအတြင္း၌ပင္ ရခိုင္ေဒသ၊ ပလက္ဝေဒသမ်ား၌ အရပ္သားမ်ားကို အေၾကာင္းအမိ်ဳးမိ်ဳးျပကာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုအားမတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ေနေသာ မည္သည့္တပ္ရင္းကိုမဆို လက္တံု႔ျပန္သြားမည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္