စစ္ေဘးေရွာင္ ကင္းတလင္းရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္ရွိပကတိအေျခေနမ်ားႏွင့္ ေျပာျပခ်က္မ်ား အပိုင္း(၁)