စစ္ေဘးေရွာင္ ကင္းတလင္းရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနမ်ားအား ေျပာျပခ်က္ အပိုင္း(၂)

စစ္ေဘးေရွာင္ ကင္းတလင္းရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနမ်ားနွင့္ ယခုေနထိုင္လ်က္ရွိေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာပံုအား ၄င္းတို႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား..Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army