စစ္ေဘးေရွာင္ ကင္းတလင္းရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနမ်ားအား ေျပာျပခ်က္ အပိုင္း(၂)

စစ္ေဘးေရွာင္ ကင္းတလင္းရြာသူရြာသားမ်ား၏ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေနမ်ားနွင့္ ယခုေနထိုင္လ်က္ရွိေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာပံုအား ၄င္းတို႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား..  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army