စစ္ဖက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သူမ်ားစာရင္းႏွင့္သံု႔ပန္းခ်င္းလဲလွယ္လိုေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္