top of page

စစ္ဖက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား"ဒုတိယအသုတ္"အေနျဖင့္လႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


288 views

Comentarios


bottom of page