စစ္ဖက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား"ဒုတိယအသုတ္"အေနျဖင့္လႊတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္