စစ္ဖက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား"တတိယ"အေနျဖင့္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army