top of page

စစ္ဖက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား"စတုတၳ"အသုတ္အသုတ္အေနျဖင့္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

397 views
bottom of page