စစ္ဖက္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား"စတုတၳ"အသုတ္အသုတ္အေနျဖင့္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army