စင္ကာပူျပည္ထဲေရး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကာျငာခ်က္