"က်ီးေလရြာ"အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍စြပ္စြဲေရးသားခ်က္အားျငင္းဆိုသည့္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္