က်ီးေလရြာ၊ရပ္မိရပ္ဘမ်ား၊ကာယကံရွင္မိသားစုမ်ားႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔အျပန္အလွန္ေမးျမန္းမႈ