ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေသဆံုးျခင္းအတြက္လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္