ကိုဇင္ေအာင္မွ မိသားစုမ်ားထံသို႔ အမွာစကား ( ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၁၄)ရက္ )